บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยเริ่มก่อตั้งจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอนด์ มี ซัพพลาย เป็นการก่อตั้งโดย คุณธนวัฒน์ รุ่งเรืองวรโชติ และ คุณกัตจิมา ชาวประมง และปัจจุบันไดัทำงานจดทะเบียนเป็น บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด ในปี พ.ศ.2542 เพื่อประกอบ
ธุรกิจค้า ปลีก และส่ง รวมถึงให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์งานป้ายโฆษณาแบบครบวงจร บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย
รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศด้วยคุณภาพสินค้า รวมถึงนโยบายด้านการตลาด การพัฒนาบุคคลากรในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมุมองของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจกลุ่มงานป้ายโฆษณาในอนาคต ทำให้บริษัทฯเติบโตขึ้นมาได้ด้วยความมั่นคง และรองรับธุรกิจในกลุ่มงานป้ายได้ทุกกลุ่ม การนำเข้าสินค้า
ที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีงานพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด ในอนาคต บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด จะดำเนินการขายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับลูกค้าที่อยู่ในเขตต่าง
จังหวัด บนทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า พร้อมทั้งความสะดวกในการให้บริการหลังการขาย ของบริษัทฯ ด้วยเป้าหมายในการดำเนิน
งานที่มั่นคง บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านวัสดุ อุปกรณ์งานป้ายอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
บริษัทฯ ได้เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า การขนส่ง รวมถึงการบริการหลังการตลอดเวลา ทาง บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด หวังไว้เป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสได้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการและอุดหนุน กับทางบริษัทฯ บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com